Strategii de dezvoltare


SA “TERMOELECTRICA” se pronunţă ferm pentru modernizare, eficientizare şi orientare către necesităţile şi beneficiile consumatorilor prin politica de elaborare, implementare, menţinere şi continuă îmbunătăţire a următoarelor obiective strategice:

Strategia modernizării tehnologice dezvoltarea şi promovarea unui program de reabilitare, modernizare şi investiţii în scopul creşterii eficienţei de producere a energiei termice şi energiei electrice prin reducerea consumului specific de combustibil convenţional şi a emisiilor poluante.

Strategia de trecere la cogenerareretragerea din exploatare a agregatelor neperformante, care funcţionează neeconomic şi nu îndeplinesc cerinţele de mediu, cu înlocuirea prin capacităţi moderne cu scopul creşterii producţiei de energie electrică şi termică, realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă de ultimă generaţie.

Strategia financiarăcreşterea viabilităţii şi durabilităţii financiare a SA „TERMOELECTRICA” prin restructurarea activelor, creşterea veniturilor, reducerea costurilor tehnologice şi de exploatare şi îmbunătăţirea situaţiei fluxului de numerar.

Strategia de investiţii – alegerea direcţiilor prioritare pentru atingerea eficienţei maxime a sistemului de aprovizionare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău şi producere a energiei electrice prin utilizarea eficientă a mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale.

Strategia resurselor umane abordarea unei politici de personal care să stimuleze iniţiativa, munca în echipă şi dezvoltarea profesională şi personală, în scopul obţinerii unor rezultate performante. Promovarea politicii de continuă îmbunătăţire a sistemelor de recrutare, salarizare şi remunerare, dezvoltare a competenţelor profesionale, a mediului de activitate, cît şi politica de echilibru între sexe.

Strategia managementului relaţiilor cu consumatori şi clienţi – alegerea modelului eficient de interacţiune cu consumatorii finali spre obţinerea unui grad sporit de satisfacţie a clientului şi, ca rezultat, o rată decentă de achitare şi o mai mare competitivitate în condiţiile de piaţă. Analiza şi estimările cerererii, tarifelor şi aspectele contractuale, precum şi o bună poziţionare a imaginii companiei constituie componente de importanţă majoră ale acestei strategii.

Strategia marketingului – alegerea celor mai performante metode din domeniul marketingului privind tehnicile de promovare a serviciilor din sectorul energetic, ce ar corespunde necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor, pentru stabilirea optimului de echilibru calitate/preţ, promovarea celor mai eficiente şi sigure metode de aprovizionare cu agent termic şi energie electrică.

Strategia managementului riscului – realizarea şi implementarea unui sistem de management al riscului care sa integreze toate cerinţele opozabile societăţii din punct de vedere legal, precum şi ceie impuse de management in vederea îndeplinirii sarcinilor ce revin societăţii. Scopul strategiei este de a genera un cadru care sa ofere asigurări cu privire la respectarea legalităţii, îndeplinirea obiectivelor si reducerea pierderilor. In accepţiunea managementului, pierederea reprezintă orice impact negativ si semnificativ asupra societăţii şi poate lua diferite forme cum ar fi: daune materiale, pierderi financiare directe si indirecte, pierederea unor oportunităţi, pierderea credibilitatii etc.

Strategia managementului calităţii – cadrul legislativ la nivel de intreprindere, care cuprinde implementarea standartelor ISO-9001 pentru promovarea reformelor si perfectarea tuturor regulamentelor si instructiunilor de serviciu.

Strategia diversificării surselor primare de energie – creşterea ponderii surselor primare regenerabile de energie disponibile local pentru generarea energiei electrice şi termice în acord cu evoluţiile pe plan regional şi European.

Strategia generală de reducere a impactului asupra mediului – valorificarea potenţialului de reducere a emisiilor de dioxid de carbon prin mecanismele protocolului de la Kyoto, reducerea impactului asupra mediului şi respectarea cerintelor reglementarilor si standardelor nationale şi internaţionale, prevenirea si limitarea impactului centralelor asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze pe unitatea de energie produsă, gestionarea decentă a deşeurilor si incadrarea in valorile admise de legislatia a RM şi a Uniunii Europene.